Algemene voorwaarden van onderhoud of onderhoudscontract

Hieronder vindt u de voorwaarden voor het onderhoud of onderhoudscontract van uw website.

 1. Het onderhoud geldt voor één website met één domeinnaam en één ‘www’,
  tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
 2. Het onderhoud bestaat uit:

a. Een goed functionerende website, het controleren en verzorgen van de werking van de website.  (de frequentie hier van is afhankelijk van wat benodigd is volgens JULA | Multimedia Designer; comptabiliteit tussen CMS, plug-ins en thema staat namelijk voor op).

b. Het up -to-date houden van veiligheidsupdates; een veilige website, voor u en de bezoekers.

c. Het maken en bijhouden van back-ups. (de frequentie hier van is afhankelijk van wat benodigd is volgens JULA | Multimedia Designer; hoe vaak wordt een website geüpdate en hoe relevant is een back-up).

d. Technische ondersteuning.

e. Afhandelen van berichten van de hosting-partij.

Wijzigingen aan andere onderdelen van de website worden niet ondersteund of enkel in overleg met JULA | Multimedia Designer (zie voor verdere toelichting punt 3 van deze algemene voorwaarden).

 1. Overige wensen buiten het onderhoud of onderhoudscontract om:

Voor overige wensen van de klant die buiten het afgesproken onderhoud of onderhoudscontract vallen staat JULA | Multimedia Designer altijd open. Er zal dan van te voren in overleg een bedrag worden afgesproken. Afhankelijk van het benodigde aantal uren zal door JULA | Multimedia Designer een bedrag bepaald worden. Dit bedrag wordt vervolgens voorgesteld aan de klant. Pas wanneer beide partijen een overeenstemming bereiken worden de aanpassingen uitgevoerd.

Deze wensen kunnen bijvoorbeeld bestaan uit:

Het doorvoeren van (vaak grotere) aanpassingen aan de bestaande website, zoals het aanpassen van de website structuur of het  toevoegen van nieuwe pagina’s of menu’s.

Voor onderhoud kunnen onderling afgesproken uitzonderingen worden gemaakt, deze staan dan beschreven op het factuur van de werkzaamheden.

JULA | Multimedia Designer zal ten alle tijden zelf beslissen wat als een grotere of als een kleinere aanpassing wordt bestempeld. Uiteraard wordt hierbij rekening gehouden met de tevredenheid van de klant.

Zonder een overeenstemming zal dit niet worden uitgevoerd. Afhankelijk van het vereiste aantal uren zal door JULA | Multimedia Designer een bedrag bepaald worden. Dit bedrag wordt vervolgens voorgesteld aan de klant. Pas wanneer beide partijen een overeenstemming bereiken worden de aanpassingen uitgevoerd.

 1. Het onderhoud of onderhoudscontract zal ingaan na ontvangst van betaling. In de afgesproken periode zullen de afgesproken werkzaamheden plaatsvinden. Na deze periode zal door JULA | Multimedia Designer een nieuw contract worden aangeboden.
 2. De kosten van het onderhoud of onderhoudscontract zien wij gaarne binnen 14 dagen na factuurdatum tegemoet (tenzij anders afgesproken met de klant), op rekeningnummer NL 43 RABO 0374004218 Rabobank Aalten t.n.v. ‘A.J.H. Lankhof’  onder vermelding van het factuurnummer.
 3. JULA | Multimedia Designer heeft het recht deze voorwaarden van het onderhoud of onderhoudscontract te wijzigen door u hiervan 30 dagen voor de uitoefening van genoemde wijziging schriftelijk of per e-mail op de hoogte te stellen.
 4. JULA | Multimedia Designer kan het onderhoud of onderhoudscontract met onmiddellijke ingang beëindigen in de volgende situaties:

7.1 Als u diensten weigert die op geen enkele wijze de normale werking van de website beïnvloeden en die JULA | Multimedia Designer nodig acht om een correcte werking van de website te kunnen waarborgen;

7.2 Bij misbruik van de website;

7.3 Als u niet voldoet aan de voorwaarden die staan omschreven in deze algemene voorwaarden;

7.4 Als onderhoud door uzelf of een andere partij dan JULA | Multimedia Designer wordt verricht, tenzij dit door JULA | Multimedia Designer uitdrukkelijk is toegestaan.

 1. Bij twijfel over genoemde en niet genoemde zaken binnen deze voorwaarden beslist JULA | Multimedia Designer.
 2. Wanneer onderhoud door overmacht, ziekte of vakantie niet of niet tijdig kan worden uitgevoerd en u hierdoor verlies of schade hebt geleden, kan JULA | Multimedia Designer hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld.
 3. JULA | Multimedia Designer is niet verantwoordelijk voor software gemaakt door anderen of schade die daardoor wordt aangericht.
 4. Wanneer de eigenaar van de website zonder overleg met JULA | Multimedia Designer, een samenwerking aangaat of ondersteund is door een derde partij, heeft JULA | Multimedia Designer het recht om de ondersteuning die afgesproken is in het onderhoudscontract te laten vervallen. Dit omdat een derde partij (door JULA | Multimedia Designer) ongewenste aanpassingen kan doorvoeren of onherstelbare schade kan aanbrengen aan de website die onderhouden wordt. Deze schade kan voor JULA | Multimedia Designer onoverzichtelijk en zelfs onherstelbaar zijn. Het overeengekomen onderhoud of onderhoudscontract zal echter door lopen tot het einde van het overeengekomen termijn. De eigenaar van de website heeft in dit geval niet het recht om het onderhoudscontract vroegtijdig te verbreken. Ook geldteruggave is dan geen optie.
 5. Elke aansprakelijkheid van JULA | Multimedia Designer, waaronder begrepen bedrijfsschade, andere (indirecte)schade, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, alsmede schade als gevolg van aansprakelijkheid jegens derden is uitgesloten, behoudens opzet of grove schuld zijdens JULA | Multimedia Designer, en onverminderd het voor het overige in deze voorwaarden bepaalde.
 6. U draagt als opdrachtgever de volledige verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van de door u aangeleverde zaken. Onverminderd het overige in deze voorwaarden bepaalde is JULA | Multimedia Designer niet aansprakelijk voor schade als gevolg van gebreken in de door de opdrachtgever aangeleverde zaken.
 7. Indien de Rechter mocht oordelen dat JULA | Multimedia Designer geen beroep toekomt op het in de vorige leden bepaalde, beperkt de aansprakelijkheid van JULA | Multimedia Designer zich te allen tijde tot de factuurwaarde, exclusief omzetbelasting, van de werkzaamheden waarop de aansprakelijkheid ziet, behoudens voor zover de dekking van de aansprakelijkheidsassuradeuren van JULA | Multimedia Designer een verdergaande aansprakelijkheid mogelijk maakt.
 8. Opdrachtgever is gehouden JULA | Multimedia Designer te vrijwaren en schadeloos te stellen betreffende alle aanspraken van derden tot vergoeding van schade, waarvoor de aansprakelijkheid van JULA | Multimedia Designer in deze voorwaarden in de verhouding met opdrachtgever is uitgesloten, waaronder begrepen aansprakelijkheid ingevolge artikel 6:171 B.W. (aansprakelijkheid voor niet-ondergeschikten /onderaannemers).
 9. Bij publicatie van websites of ontwerpen zal JULA | Multimedia Designer nooit aansprakelijk worden gesteld voor eventuele kosten verbonden aan publicatie of publicatie zonder toestemming.
 10. Opdrachtnemer JULA | Multimedia Designer voert deze werkzaamheden naar eigen inzicht uit, overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap, en heeft het recht om tijdstip en tijdsduur ervan binnen in deze voorwaarden genoemde grenzen naar eigen inzicht vast te stellen en in te delen. Partijen komen uitdrukkelijk overeen dat er tussen hen geen enkele gezagsverhouding bestaat ter zake van deze werkzaamheden.