Algemene voorwaarden van onderhoud of onderhoudscontract

Hieronder vindt u de voorwaarden voor het onderhoud of onderhoudscontract van uw website.

 1. Het onderhoud geldt voor één website met één domeinnaam en één ‘www’,
  tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
 2. Het onderhoud bestaat uit:

a. Een goed functionerende website, het controleren en verzorgen van de werking van de website.  (de frequentie hier van is afhankelijk van wat benodigd is volgens JULA – Webdesign & Social Media; compatibiliteit tussen CMS, plug-ins en thema staat namelijk voor op).

b. Een veilige website, voor u en de bezoekers.

c. Het maken en terugzetten van benodigde back-ups. (de frequentie hier van is afhankelijk van wat benodigd is volgens JULA – Webdesign & Social Media; hoe vaak wordt een website geüpdate en hoe relevant is een back-up).

d. Technische ondersteuning.

e. Afhandelen van berichten van de hosting-partij.

Wijzigingen aan andere onderdelen van de website worden niet ondersteund of enkel in overleg met JULA – Webdesign & Social Media (zie voor verdere toelichting punt 3 van deze algemene voorwaarden).

 1. Overige wensen buiten het onderhoud of onderhoudscontract om:

Voor overige wensen van de klant die buiten het afgesproken onderhoud of onderhoudscontract vallen staat JULA – Webdesign & Social Media altijd open. Er zal dan van te voren in overleg een bedrag worden afgesproken. Afhankelijk van het benodigde aantal uren zal door JULA – Webdesign & Social Media een bedrag bepaald worden. Dit bedrag wordt vervolgens voorgesteld aan de klant. Pas wanneer beide partijen een overeenstemming bereiken worden de aanpassingen uitgevoerd.

Deze wensen kunnen bijvoorbeeld bestaan uit:

Het doorvoeren van (vaak grotere) aanpassingen aan de bestaande website, zoals het aanpassen van de website structuur of het  toevoegen van nieuwe pagina’s of menu’s.

Voor onderhoud kunnen onderling afgesproken uitzonderingen worden gemaakt, deze staan dan beschreven op het factuur van de werkzaamheden.

JULA – Webdesign & Social Media zal ten alle tijden zelf beslissen wat als een grotere of als een kleinere aanpassing wordt bestempeld. Uiteraard wordt hierbij rekening gehouden met de tevredenheid van de klant.

Zonder een overeenstemming zal dit niet worden uitgevoerd. Afhankelijk van het vereiste aantal uren zal door JULA – Webdesign & Social Media een bedrag bepaald worden. Dit bedrag wordt vervolgens voorgesteld aan de klant. Pas wanneer beide partijen een overeenstemming bereiken worden de aanpassingen uitgevoerd.

 1. In de afgesproken periode zullen de onderhoudswerkzaamheden plaatsvinden. Na deze periode zal door JULA – Webdesign & Social Media mogelijk een nieuw contract worden aangeboden.
 2. De kosten van het onderhoud of onderhoudscontract zien wij gaarne binnen 14 dagen na factuurdatum tegemoet (tenzij anders afgesproken met de klant), op rekeningnummer NL 43 RABO 0374004218 Rabobank Aalten t.n.v. ‘A.J.H. Lankhof’  onder vermelding van het factuurnummer.
 3. JULA – Webdesign & Social Media heeft het recht deze voorwaarden van het onderhoud of onderhoudscontract te wijzigen.
 4. JULA – Webdesign & Social Media kan het onderhoud of onderhoudscontract met onmiddellijke ingang beëindigen in de volgende situaties:

7.1 Als u diensten weigert die op geen enkele wijze de normale werking van de website beïnvloeden en die JULA – Webdesign & Social Mediar nodig acht om een correcte werking van de website te kunnen waarborgen;

7.2 Bij misbruik van de website;

7.3 Als u niet voldoet aan de voorwaarden die staan omschreven in deze algemene voorwaarden;

7.4 Als onderhoud door uzelf of een andere partij dan JULA – Webdesign & Social Media wordt verricht, tenzij dit door JULA – Webdesign & Social Media uitdrukkelijk is toegestaan.

 1. Bij twijfel over genoemde en niet genoemde zaken binnen deze voorwaarden beslist JULA – Webdesign & Social Media.
 2. Wanneer onderhoud door overmacht, ziekte of vakantie niet of niet tijdig kan worden uitgevoerd en u hierdoor verlies of schade hebt geleden, kan JULA – Webdesign & Social Media hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld.
 3. JULA – Webdesign & Social Media is niet verantwoordelijk voor software gemaakt door anderen of schade die daardoor wordt aangericht.
 4. Wanneer de eigenaar van de website zonder overleg met JULA – Webdesign & Social Media, een samenwerking aangaat of ondersteund is door een derde partij, heeft JULA – Webdesign & Social Media het recht om de ondersteuning die afgesproken is in het onderhoudscontract te laten vervallen. Dit omdat een derde partij (door JULA – Webdesign & Social Media) ongewenste aanpassingen kan doorvoeren of onherstelbare schade kan aanbrengen aan de website die onderhouden wordt. Deze schade kan voor JULA – Webdesign & Social Media onoverzichtelijk en zelfs onherstelbaar zijn. Het overeengekomen onderhoud of onderhoudscontract zal echter door lopen tot het einde van het overeengekomen termijn. De eigenaar van de website heeft in dit geval niet het recht om het onderhoudscontract vroegtijdig te verbreken. Ook geldteruggave is dan geen optie.
 5. Elke aansprakelijkheid van JULA – Webdesign & Social Media, waaronder begrepen bedrijfsschade, andere (indirecte)schade, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, alsmede schade als gevolg van aansprakelijkheid jegens derden is uitgesloten, behoudens opzet of grove schuld zijdens JULA – Webdesign & Social Media, en onverminderd het voor het overige in deze voorwaarden bepaalde.
 6. U draagt als opdrachtgever de volledige verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van de door u aangeleverde zaken. Onverminderd het overige in deze voorwaarden bepaalde is JULA – Webdesign & Social Media niet aansprakelijk voor schade als gevolg van gebreken in de door de opdrachtgever aangeleverde zaken.
 7. Indien de Rechter mocht oordelen dat JULA – Webdesign & Social Media geen beroep toekomt op het in de vorige leden bepaalde, beperkt de aansprakelijkheid van JULA – Webdesign & Social Media zich te allen tijde tot de factuurwaarde, exclusief omzetbelasting, van de werkzaamheden waarop de aansprakelijkheid ziet, behoudens voor zover de dekking van de aansprakelijkheidsassuradeuren van JULA – Webdesign & Social Media een verdergaande aansprakelijkheid mogelijk maakt.
 8. Opdrachtgever is gehouden JULA – Webdesign & Social Media te vrijwaren en schadeloos te stellen betreffende alle aanspraken van derden tot vergoeding van schade, waarvoor de aansprakelijkheid van JULA – Webdesign & Social Media in deze voorwaarden in de verhouding met opdrachtgever is uitgesloten, waaronder begrepen aansprakelijkheid ingevolge artikel 6:171 B.W. (aansprakelijkheid voor niet-ondergeschikten /onderaannemers).
 9. Bij publicatie van websites of ontwerpen zal JULA – Webdesign & Social Media nooit aansprakelijk worden gesteld voor eventuele kosten verbonden aan publicatie of publicatie zonder toestemming.
 10. Opdrachtnemer JULA – Webdesign & Social Media voert deze werkzaamheden naar eigen inzicht uit, overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap, en heeft het recht om tijdstip en tijdsduur ervan binnen in deze voorwaarden genoemde grenzen naar eigen inzicht vast te stellen en in te delen. Partijen komen uitdrukkelijk overeen dat er tussen hen geen enkele gezagsverhouding bestaat ter zake van deze werkzaamheden.